Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων

Η εταιρεία ΟΜΗΡΟΣ Α.Ε διαθέτει στην εγχώρια αγορά καθώς και σε εκείνες του εξωτερικού, κατεψυγμένα προϊόντα αλιείας. Πιο συγκεκριμένα, προμηθεύεται πρώτες ύλες από εγχώριους και μη, προμηθευτές τις οποίες είτε διακινεί απευθείας, είτε επεξεργάζεται προς παραγωγή τελικών προϊόντων.

 

Βασικοί στόχοι  της εταιρείας είναι:
  • H διάθεση ασφαλών και υψηλής ποιότητας προϊόντων
  • Η συνέπεια απέναντι στις απαιτήσεις των πελατών
  • Η βέλτιστη κατάρτιση του προσωπικού σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων

Προκειμένου να επιτευχθούν οι ανωτέρω στόχοι, η εταιρεία ΟΜΗΡΟΣ Α.Ε, έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 22000:2005 με πεδίο εφαρμογής την Επεξεργασία, Τυποποίηση και Εμπορία Κατεψυγμένων Αλιευμάτων.

 

 

Η ΟΜΗΡΟΣ Α.Ε αναγνωρίζοντας τις ανάγκες των πελατών και κατ’ επέκταση των καταναλωτών για υγιεινά και ασφαλή προϊόντα και λαμβάνοντας υπόψιν τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, δεσμεύεται για:
  • Την συνεχή ενημέρωση και συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις που διέπουν την διάθεση ασφαλών και υψηλής ποιότητας τελικών προϊόντων.
  • Την συμμόρφωση με τις διμερώς συμφωνημένες απαιτήσεις των πελατών της, για την ασφάλεια των τροφίμων
  • Την παροχή επαρκών πόρων που εξασφαλίζουν την συνεχή βελτίωση του ΣΔΑΤ.
  • Την συνεχή κατάρτιση του προσωπικού στοχεύοντας την εξάλειψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στην ασφάλεια τροφίμων

 

H ΟΜΗΡΟΣ Α.Ε, σε ετήσια βάση, αξιολογεί και επικαιροποιεί το ΣΔΑΤ, διασφαλίζοντας την βέλτιστη δυνατή αποτελεσματικότητά του.

 

Η Διοίκηση της ΟΜΗΡΟΣ Α.Ε, στο πλαίσιο της ετήσια ανασκόπησης, επαναξιολογεί και εφόσον απαιτείται επαναπροσδιορίζει τους στόχους και την πολιτική της καθώς και επανεξετάζει καθολικά το ΣΔΑΤ της.

 

                                                                                                                Η Πρόεδρος Δ.Σ &

Διευθύνων Σύμβουλος

                                                                                         Μιχαηλίδου Σοφία