Πολιτική Απορρήτου & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

 

Εισαγωγή 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΜΗΡΟΣ Α.Ε.», με έδρα στον Δήμο Κατερίνης, 4ο χλμ Π.Ε.Ο. Κατερίνης – Θεσσαλονίκης,  email: info@omiros-sa.com, τηλ: 23510 91611, ιστοσελίδα: https://omiros-sa.com/, σας ενημερώνει, κατά τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τις διατάξεις της σχετικής κείμενης ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας, ότι επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα, που συλλέγονται απευθείας από εσάς κατά το προσυμβατικό ή συμβατικό στάδιο της συνεργασίας μας.

 

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO).

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικώς με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων,  επικοινωνήστε απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO):  email: dpo@pas-consulting.gr, τηλέφωνο: 2105230517, fax: 2105230281

ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο, καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται είναι τα ακόλουθα:

α) Δεδομένα ταυτοποίησής σας: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, διακριτικό τίτλο/τύπο επιχείρησης, διεύθυνση έδρας. Τα δεδομένα αυτά τα συλλέγουμε απευθείας από εσάς και ενδέχεται να τα επιβεβαιώσουμε με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας, του διαβατηρίου ή άλλου κατάλληλου εγγράφου.

β) Δεδομένα επικοινωνίας σας: ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο (σταθερό ή κινητό).

γ) Οικονομικά στοιχεία σας: πληρωμές, τιμολόγια κ.λπ.

δ) Δεδομένα εικόνας από τα συστήματα βιντεοσκόπησης των χώρων των γραφείων μας, στους οποίους υπάρχουν οι σχετικές κατά τον νόμο σημάνσεις.

Γιατί συλλέγουμε τα δεδομένα σας και για ποιούς σκοπούς τα επεξεργάζομαστε;

Η «ΟΜΗΡΟΣ Α.Ε.» συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα:

Α. Για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης πώλησης ή και σε προσυμβατικό επίπεδο. Η εν λόγω επεξεργασία των δεδομένων σας εξυπηρετεί σκοπούς, όπως είναι η ταυτοποίησή σας, η τιμολόγηση και η επικοινωνία μαζί σας τόσο πριν και κατά τη διάρκεια της συμβατικής μας σχέσης, όσο και μετά τη λήξη της. Έτσι, ενδέχεται να χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email ή τηλεφώνου για διαχειριστικούς λόγους.

Β. Για την προστασία σας, αλλά και των εργαζομένων και της περιουσίας τους, όπως και των εγκαταστάσεων και της εν γένει περιουσίας της «ΟΜΗΡΟΣ Α.Ε.». Έτσι, χρησιμοποιούμε κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να προστατεύουμε την ασφάλεια φυσικών προσώπων (πελατών, συνεργατών, υπαλλήλων) και αγαθών (υλικών και εγκαταστάσεων).

Το κάνουμε αυτό έχοντας ως βάση τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα. Εάν διαπιστώσουμε οποιαδήποτε εγκληματική δραστηριότητα ή φερόμενη εγκληματική δραστηριότητα μέσω της χρήσης CCTV, παρακολούθησης απάτης και παρακολούθησης ύποπτων συναλλαγών, θα επεξεργαστούμε αυτά τα Δεδομένα για λόγους πρόληψης ή ανίχνευσης παράνομων πράξεων. Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε τους πελάτες, υπαλλήλους και συνεργάτες μας από εγκληματικές δραστηριότητες κάθε είδους.

Γ. Για τη συμμόρφωση με υποχρέωσεις που επιβάλλονται από τον Νόμο, όπως, για παράδειγμα, κατά την τιμολόγηση της παραγγελίας σας και την πληρωμή.

Δ. Η Εταιρεία μας ενδέχεται να αναζητήσει στα Αρχεία Αθέτησης Υποχρεώσεων, Υποθηκών Προσημειώσεων και Στοιχείων Εταιριών από ΦΕΚ και ΓΕΜΗ της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. (οδός Αλαμάνας αρ. 2 151 25 Μαρούσι, τηλ. 210 3676800) μέσω του συστήματος ΤΣΕΚ τυχόν δεδομένα που σας αφορούν με σκοπό την αξιολόγηση ή και επαναξιολόγηση του αναλαμβανόμενου συναλλακτικού κινδύνου στο πλαίσιο της μεταξύ μας σύμβασης και συνεργασίας. Ομοίως μπορεί να ζητήσει σχετικά δεδομένα από την εταιρεία ICAP. Το κάνουμε αυτό έχοντας ως βάση τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα με σκοπό την εξασφάλιση της εμπορικής πίστης, της αξιοπιστίας, της ασφάλειας των συναλλαγών αλλά και της άσκησης του δικαιώματος της οικονομικής ελευθερίας. Για αναλυτικότερη ενημέρωσή σας σχετικά με τα δεδομένα που δύνανται να αντληθούν, τις πηγές των δεδομένων, το σκοπό της διαβίβασης και τα δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης, παρακαλούμε διαβάστε την πολιτική της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., η οποία βρίσκεται αναρτημένη ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της www.tiresias.gr και της ICAP στην ιστοσελίδα www.icap.gr

Ε. Εύρεση Εργασίας: H Εταιρεία μας επεξεργάζεται δεδομένα σας για την αξιολόγηση των προσόντων και ικανοτήτων σας για τη θέση για την οποία υποβάλατε την αίτηση ή για άλλη θέση μέσα στην εταιρεία, καθώς και για λόγους επικοινωνίας μαζί σας σε σχέση με τον σκοπό αυτό.

 

Ποιά είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την «ΟΜΗΡΟΣ Α.Ε.»;

  • Η νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων καθορίζει διάφορους λόγους για τους οποίους μια εταιρεία μπορεί να συλλέξει και να επεξεργασθεί τα προσωπικά σας δεδομένα, μεταξύ των οποίων είναι και οι όροι της συμβατικής μας σχέσης.
  • Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας μας που πηγάζουν από τον νόμο (π.χ. φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία)
  • Το έννομο συμφέρον της «ΟΜΗΡΟΣ Α.Ε.». Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, συλλέγουμε τα δεδομένα σας με τρόπο που ευλόγως αναμένεται ως μέρος της λειτουργίας της επιχείρησής μας, χωρίς να επηρεάζει με ουσιαστικό τρόπο τα δικαιώματά σας, την ελευθερία ή τα συμφέροντά σας.

Πού κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;

Η «ΟΜΗΡΟΣ Α.Ε.» δεν θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των πελατών της σε τρίτους, που δεν σχετίζονται με την ίδια, με εξαίρεση όσων αναφέρονται παρακάτω.

Πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας μας, καθώς και τρίτοι που παρέχουν υπηρεσίες προς την Εταιρεία, οι οποίοι έχουν δεσμευθεί με τήρηση εμπιστευτικότητας.

Επίσης, τα δεδομένα δύνανται να κοινοποιηθούν:

– Σε τρίτους φορείς ή δημόσιες Αρχές, στον βαθμό που απαιτείται για τους εξής σκοπούς: (i) για τη συμμόρφωση με κρατικό αίτημα, δικαστική απόφαση ή ισχύοντα νόμο, (ii) για την αποτροπή παράνομων χρήσεων των ιστοστόπων, (iii) για τη δική μας προστασία από αξιώσεις τρίτων και (iv) για τη συμβολή στην αποτροπή ή έρευνα περιπτώσεων ποινικών αδικημάτων (π.χ. παραχάραξη, κλοπή).

– Σε συνεργαζόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στον βαθμό που απαιτείται κατά την παράδοση πινακίων επιταγών και λοιπών τρεχουσών συναλλαγών με αυτά.

– Σε τρίτους που παρέχουν υπηρεσίες προς την Εταιρία, όπως δικηγόρους/δικηγορικές εταιρίες (σε περίπτωση εξώδικων ή δικαστικών ενεργειών αναφορικά με νομικές αξιώσεις της Εταιρίας ή κατά αυτής), ασφαλιστικές εταιρείες ασφάλισης πιστώσεων και μεσίτες αυτών. Τα πρόσωπα αυτά, τα οποία ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό στης Εταιρίας μας, δεσμεύονται με εγγυήσεις απόλυτης συμμόρφωσης προς την εφαρμοστέα νομοθεσία (Ευρωπαϊκή και Εθνική) για τα προσωπικά δεδομένα και διατηρούν σχετική πολιτική απορρήτου.

Χρονικό Διάστημα Διατήρησης/Αποθήκευσης Προσωπικών Δεδομένων.

Σε περίπτωση που συνάψετε σύμβαση με την Εταιρεία μας, τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής. Σε κάθε περίπτωση λήξης της σύμβασης, η «ΟΜΗΡΟΣ Α.Ε.» θα διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα σας για το εκάστοτε απαιτούμενο από την νομοθεσία χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες και οι ασφαλιστικοί οργανισμοί έχουν δικαίωμα να ελέγξουν την Εταιρεία μας.

Εάν έως τη λήξη αυτού του χρονικού διαστήματος βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες με την Εταιρεία μας ή οποιαδήποτε συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία που σας αφορούν άμεσα ή έμμεσα, ο εν λόγω χρόνος τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων θα παρατείνεται έως και ένα έτος μετά από την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης. Σε περίπτωση που προβλέπεται μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος τήρησης των δεδομένων σας από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, ο ανωτέρω χρόνος τήρησης των δεδομένων θα μειώνεται ή θα αυξάνεται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις. Εφόσον δεν προβλέπεται συντομότερο χρονικό διάστημα από τον νόμο τα ως άνω δεδομένα τηρούνται για είκοσι (20) έτη, ήτοι ισόχρονα με τη γενική εκ του νόμου παραγραφή.

Όταν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων δεν είναι πλέον αναγκαία, τα δεδομένα σας θα καταστρέφονται με ασφαλή και αποδεδειγμένο τρόπο.

 

 

Ποιά είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα;

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα:

α) Δικαίωμα πρόσβασης. Να γνωρίζετε τις κατηγορίες των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τις κατηγορίες των αποδεκτών τους, τον χρόνο τήρησής τους, καθώς και τα σχετικά σας δικαιώματα.

β) Δικαίωμα διόρθωσης. Να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη συμπλήρωση, τροποποίηση ή επικαιροποιήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή, προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης.

γ) Δικαίωμα περιορισμού. Να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των τηρούμενων προσωπικών σας δεδομένων: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και έως να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε, αντί διαγραφής, τον περιορισμό της χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και έως να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεών σας ως προς την επεξεργασία.

δ) Δικαίωμα εναντίωσης. Να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται ανωτέρω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας,

ε) Δικαίωμα στη λήθη. Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως, ενδεικτικώς, όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από τον νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται αναλόγως της περιπτώσεως.

Στ) Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων. Να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας ή να τα λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή, χωρίς χρέωση. Το δικαίωμά σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με τη συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Σημειώνεται ότι:

(i) Τα υπό γ, δ και ε δικαιώματά σας ενδέχεται να μην ικανοποιηθούν, μερικώς ή ολικώς, εφόσον υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματός σας ή εάν αφορούν δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομίμων δικαιωμάτων ή την εκπλήρωση υποχρεώσεων της Εταιρείας, όπως είναι η κατάρτιση και η συνέχιση της λειτουργίας της μεταξύ μας σύμβασης.

(ii) Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.

ζ) Να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr, τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: contact@dpa.gr), εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω δικαιώματά σας, αλλά και για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικώς με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO): ΠΑΣΙΑΛ CONSULTING, ταχυδρομική διεύθυνση: Μητροπόλεως αρ. 3 ΤΚ 10557, Αθήνα, email: dpo@pas-consulting.gr, τηλέφωνο: 2105230517, fax: 2105230281

Η «ΟΜΗΡΟΣ Α.Ε.» θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημά σας το συντομότερο και πάντως εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για τριάντα (30) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, κατά την απόλυτη κρίση μας, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Η «ΟΜΗΡΟΣ Α.Ε.» θα σας ενημερώσει σε κάθε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας εντός τριάντα (30) ημερών. Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται δωρεάν.

Σε περίπτωση, ωστόσο, που τα αιτήματα του υποκειμένου είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, η «ΟΜΗΡΟΣ Α.Ε.» δύναται είτε να επιβάλλει στον Πελάτη/υποκείμενο των δεδομένων την καταβολή εύλογου τέλους, ενημερώνοντάς τον σχετικά είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί στο αίτημα/στα αιτήματά του.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων σας, η «ΟΜΗΡΟΣ Α.Ε.» εφαρμόζει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

Σε κάθε περίπτωση, η φύση και λειτουργία του διαδικτύου δεν επιτρέπει την εγγύηση από μέρους μας ότι ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή αθέμιτους σκοπούς.

Ισχύς και ερμηνεία Όρων.

Οι ανωτέρω όροι ισχύουν και ερμηνεύονται κατά το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η «ΟΜΗΡΟΣ Α.Ε.» διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατά το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο.

Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, θα δημοσιεύονται, ωστόσο, πάντοτε στην ιστοσελίδα μας: https://omiros-sa.com . Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνέχιση της συμβατικής μας σχέσης και η εν γένει χρήση των υπηρεσιών μας συνεπάγεται ότι αποδέχεστε όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής.

Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας. H παρούσα πολιτική απορρήτου τροποποιήθηκε για τελευταία φορά την 30-6-2019.